Inżynier Projektu
Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Projektu:
 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową zadania inwestycyjnego „Park  Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa –etap I”,  wykonaną przez dr inż. arch. Macieja Małachowicza - Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza -  Wrocław 51-637, ul.Orłowskiego 11.
 • Reprezentowanie zamawiającego przez pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo Budowlane.
 • Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji  budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, umową z wykonawcą oraz  przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Kontrola terminowości i sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych  materiałów oraz wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 • Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych.
 • Potwierdzanie protokołami odbioru wraz z wpisami do dziennika budowy faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz kontrolowanie rozliczeń budowy zgodnie z zawartą z wykonawcą umową.
 • Na wniosek zamawiającego przygotowywanie informacji o postępie robót.
 • Wykonanie inwentaryzacji wykonanych  robót na żądanie zamawiającego.
 • Przekazywanie zamawiającemu projektów aneksów do umowy z wykonawcą robót wraz ze szczegółowym uzasadnieniem okoliczności o których mowa w art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z opinią prawną projektów aneksów.
 • Udział w naradach budowy oraz sporządzanie protokołów z tych narad.
 • Egzekwowanie od wykonawcy robót dokumentacji powykonawczej oraz jej kompletowanie.
 • Opracowanie i dostarczenie zamawiającemu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z oświadczeniem o usunięciu przez wykonawcę ewentualnych stwierdzonych przy odbiorze usterek.
 • Sporządzanie wniosków o zapłatę kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót przez wykonawcę.
 • Sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz uzasadnienia na ewentualne roboty dodatkowe, nieprzewidziane i nie ujęte w umowie z wykonawcą.
 • Dopełnienie obowiązku zawiadomienia odpowiednich instytucji (wraz z dostarczeniem niezbędnych dokumentów) o zakończeniu budowy.
 • Przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w dwóch egzemplarzach).
 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.
 • Inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Realizacja zamówienia przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowym Projektu oraz zestawieniem planowanych wydatków w ramach Projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Inżynier Projektu podlega kontroli w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji dokonywanej przez uprawnione instytucje. 


Wykonawca:

Stanisław Kurnatowski

- S. Kurnatowski
Zakład Remontowo-Budowlany

Nysa, ul. Drzymały 32/5

e-mail:


Umowę podpisano w dniu 5.02.2007r.