Cele projektu

Strategicznym celem projektu pt.: ,,Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa – I etap" będzie wzmocnienie atrakcyjności gospodarczo - społecznej województwa opolskiego poprzez rozwój strefy kulturalno - turystycznej Ziemi Nyskiej.

Zostanie to osiągnięte poprzez realizację takich celów jak:
1. Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa.
2. Stworzenie warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z sektora usług turystycznych i kulturalnych.
3. Wzbogacenie oferty turystyki przygranicznej.
4. Wydłużenie sezonu turystycznego.Wszystkie wyżej wymienione cele dążą do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru restrukturyzowanego fortyfikacji nyskich. Ponadto są zgodne z celem działania 3.2 ZPORR.

Realizacja projektu spowoduje wzrost atrakcyjności gospodarczo - społecznej miasta poprzez rozwój strefy kulturalno - turystycznej Ziemi Nyskiej. Przyjęta strategia zwiększy rolę dziedzictwa kulturowego i turystyki jako czynnika rozwoju regionu. Projekt swoim zakresem wpłynie korzystnie na promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego nyskich fortyfikacji. Ponadto przyczyni się do upowszechniania unikalnych wartości i historii o Twierdzy Nysa na skalę ponadregionalną.
Rewitalizacja obiektów fortecznych będzie korzystnie wpływać nie tylko na wzbogacenie lokalnej spuścizny kulturowej, ale również na rozwój działalności MSP z zakresu szeroko rozumianej branży turystycznej, co będzie przekładało się na nowe miejsca pracy.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do zrewitalizowanych systemów fortyfikacji nyskich i ich obiektów. Miasto Nysa poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego jakim są forty podniesie jakość świadczonych usług kulturowo – turystycznych, wzbogaci swoją ofertę rekreacyjną i rozrywkową, zostanie również wzbogacona oferta imprez artystyczno - kulturalnych.