Pomoc Techniczna
Pomoc techniczna dla realizacji projektu obejmuje następujące usługi  :
 1. Przygotowanie kompletnych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i  ogłoszeń o zamówieniu, dla  
  przeprowadzenia postępowań, celem których będzie wybór :
  - Realizatora promocji i reklamy projektu,
  - Zespołu Wdrożenia Projektu,
  - Inżyniera Projektu,
  - Wykonawcy Robót.
 2. Stałe doradztwo na rzecz Zamawiającego w trakcie trwania umowy na „ pomoc techniczną”
 3. Weryfikacja i ewentualne dostosowanie dokumentacji techniczno-kosztowej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego i ustawy prawo zamówień publicznych.


Wykonawca:

Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. OpoleUmowę podpisano 21.04.2006r.